Terms

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

НА“SUSSAM.COM“

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Дренкови” ЕООД, наричано по-долу "SUSSAM.COM”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://sussam.com/(наричани по-долу Потребители), от друга.

 

„Дренкови” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 200802002, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Приморски, ул. Люлебургаз № 1, вх. Г, ап. 8, имейл адрес: info@sussam.com, телефон: 0879090305

                                                                                                                      

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://sussam.com/(наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://sussam.com/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

 

               Настоящият документ съдържа информация за дейността на „SUSSAM.COM” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "SUSSAM.COM”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „SUSSAM.COM”.

 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и SUSSAM.COM договор. Такива данни са 3 имена, телефон, адрес и имейл.

 

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. Услугите, предоставяна от „SUSSAM.COM” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

 

Чл. 2. На сайта https://sussam.com/ Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от Партньорите на “SUSSAM.COM” услуги.

(2) Партньор е всяко физическо или юридическо лице, независимо от правната му форма, наличие на надлежна регистрация или друго условности, което предлага стоки или услуги чрез Сайта на Потребителите. Партньорите отговарят изцяло за предоставяните от тях стоки или услуги и са задължени да спазват всички изисквания във връзка със защитата на потребителите и защитата на личните данни.

(3) “SUSSAM.COM” извършва посредническа дейност, при която не предоставя крайна стока или услуга до Потребителя на Сайта, а предоставя своята платформа (Сайт), чрез която Потребителите и Партньорите могат да сключват договори за продажба на стоки или услуги.

 

ПОРЪЧКА

Чл. 3. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „SUSSAM.COM”, за да сключват договори за услуга на предлаганите от услуги.

(2) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката.

(3) Потребителят избира една или няколко от предлаганите на сайта услуги.

(4) Необходимо е Потребителят да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

(5) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

Чл. 4. (1) Партньорът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

(2) “SUSSAM.COM” и Партньорите имат право да третират Потребител като некоректен в случаите, когато:

1.      е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

2.      е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “SUSSAM.COM” или Партньорите;

3.      са установени системни злоупотреби от Потребителя.

 

ЦЕНИ

Чл. 5. (1) Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на „SUSSAM.COM” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

 

Чл. 6. „SUSSAM.COM” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 

Чл. 7. (1) „SUSSAM.COM” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „SUSSAM.COM”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

 

               ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 8. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://sussam.com/е възможно плащане чрез PayPal, чрез което плащането достига директно до Партньора.

 

Чл. 9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 

Чл. 10. „SUSSAM.COM” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „SUSSAM.COM”.

 

              

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 11. (1) (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Партньора за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.

(3) Партньорът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото на отказ Партньорът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Партньорът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5) Когато във връзка с изпълнението по договора Партньорът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „Партньорът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

 

 

Чл. 12. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

1.      за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2.      за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

3.      за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

Чл. 13. Партньорът възстановява на Потребителя заплатената от него цена.

 

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 14. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

 

Чл. 15. Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция.

(2) Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

 

Чл. 16. (1) Рекламацията се подава устно на посочения от Партньора телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Партньорът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(2). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(3) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Чл. 17. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

 

Чл. 18. (1) Партньорът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.

(2) Когато Партньорът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „SUSSAM.COM”, „SUSSAM.COM” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „SUSSAM.COM”.

 

Чл. 20. (1) „SUSSAM.COM” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21.  „SUSSAM.COM” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

Чл. 22. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „SUSSAM.COM” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

Чл. 23. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

Чл. 24. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 25. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) „SUSSAM.COM” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „SUSSAM.COM” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 27. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 


 

Регистрация и идентификация

 

„SUSSAM.COM” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на domain.com и на IP адреса на Потребителя.

„SUSSAM.COM” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва 3 имена, телефон, адрес и имейл. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „SUSSAM.COM”.

На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години. 

 

„SUSSAM.COM” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „SUSSAM.COM” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

“SUSSAM.COM” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите. 

 

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „SUSSAM.COM”, да изрази съгласие с Общите условия.

Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „SUSSAM.COM” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “ SUSSAM.COM” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „SUSSAM.COM” на данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „SUSSAM.COM” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

 

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „SUSSAM.COM”.

 

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .

Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „SUSSAM.COM ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

 


 

Защита на личните данни

 

 

Цели

„SUSSAM.COM ” събира и използва информацията за целите на:

 

§  директен маркетинг;

§  изпълнение на договорните си задължения към Потребителите

 

„SUSSAM.COM ” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „SUSSAM.COM ” договор.

Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс.

Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чекбокс, който се намира ______ 

Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години .

 

Права на Потребителите

 

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

·        Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

·        Достъп до собствените си лични данни;

·        Коригиране (ако данните са неточни);

·        Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

·        Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

·        Преносимост на личните данни между отделните администратори;

·        Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

·        Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

·        Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

·        Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

·        Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

·        Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

·        Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

·        Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

·        Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

 

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

·        Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

·        Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

·        Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

·        възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

·         

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

 

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

 

 

Задължения на Администратора на лични данни:

 

Администраторът на лични данни има следните задължения:

·        Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);

·        Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;

·        Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;

·        Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;

·        Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:

o   Псевдонимизация;

o   Криптиране;

o   Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

o   Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

o   Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;

o   Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.

·        Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

 

Поддържане на регистър

SUSSAM.COM поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

·        името и координатите за връзка на администратора

·        целите на обработването;

·        описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

·        категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;

·        когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

·        когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност,

 

 

Администраторът на лични данни използва услугите на обработващ лични данни – "СуперХостинг.БГ" ООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987.  

 

Обработващият данни не включва друг обработващ данни без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на администратора.


 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „SUSSAM.COM“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

•       Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

•       тел: 0700 111 22

•       email: info@kzp.bg

•       адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

•       Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

•       тел: 02/91-53-518

•       email: kzld@cpdp.bg

•       адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „SUSSAM.COM“ и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Варна и район на действие територията на област Варна, област Добрич и област Силистра;

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show